Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se vztahuje k poskytování služeb v oblasti kosmetických služeb, pleťového a dermatologického poradenství a prodeje kosmetických produktů.

Společnost SKIN SPOT, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1069, 253 03 Chýně, provozovnu Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Praha 2, IČO: 19325011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 384780 (dále jen „poskytovatel“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

V případě dotazů lze kontaktovat poskytovatele těmito způsoby:

 • telefonicky: 791 922 922,
 • e-mailem: hello@skinspot.cz,
 • osobně v provozovně poskytovatele.

Ochrana a zpracování údajů klienta je poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem poskytování služeb může poskytovatel požadovat po klientovi tyto údaje:

 • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu,
 • objem poskytnutých služeb a zakoupených produktů,
 • údaje z komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem.
 • informace týkající se pleti zákazníka a zdravotní anamnézu, které jsou nutné ke správné volbě ošetření a doporučení domácí kosmetické péče

Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

 • společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy,
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy,
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy,
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat,
 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi,
 • veřejným orgánům (např. policie).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování poskytovatel odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Poskytovatel nakládá s uvedenými informacemi pouze v rámci vykonávaní služby.

Poskytovatel může klienta kontaktovat jeho preferovaným způsobem pro účely řádného vykonání služeb.

Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně údajů.

Klient prohlašuje, že byl poskytovatelem informován o tom, že údaje jsou poskytovány dobrovolně a že může svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním údajů písemně odvolat.

Tento dokument je účinný od 1. 6. 2023 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Zpracování osobních údajů bez předchozího upozornění.