Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují k poskytování služeb v oblasti kosmetických služeb, pleťového a dermatologického poradenství a prodeje kosmetických produktů.

Společnost SKIN SPOT, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1069, 253 03 Chýně, provozovnu Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Praha 2, IČO: 19325011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 384780 (dále jen „poskytovatel“) je provozovatelem následných služeb.

Společnost nabízí i zprostředkovává služby v oblasti, kosmetických služeb, pleťového a dermatologického poradenství a prodeje kosmetických produktů (dále jen „služby“) na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Nabídka služeb je elektronicky umístěna na webové stránce https://skinspot.cz (dále jen „webová stránka“).

Klientem jsou osoby, jimž jsou poskytovány služby (dále jen „klient“).

Poskytovatel poskytuje klientovi služby v rámci obchodních podmínek, které upravují vzájemná práva a povinnosti klienta a poskytovatele, které vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytnutí služeb, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednáním služby nebo koupí produktu projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li kupující s obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

II. Objednávka služeb

Způsob objednání termínu služeb

Termíny návštěvy si klient rezervuje předem. Může využít následujících možností kontaktování:

 • telefonicky či SMS na čísle: 791 922 922
 • e-mailem na adrese: hello@skinspot.cz
 • po založení zákaznického účtu vyplněním online formuláře na adrese: https://booking.appointy.com/skinspot
 • zprávou na Instagramovém účtu: @skinspot_cz
 • osobně v provozovně poskytovatele.

Při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Otevírací doba je zcela závislá na rezervacích. Mimo objednané termíny nemusí být služby poskytnuty, ani nemusí být pracovník v salonu přítomen.

Přeobjednání nebo zrušení termínu služeb

Pokud se klient nemůže na sjednaný termín dostavit, informuje o tom poskytovatele předem jednou z forem kontaktování, nejpozději však 24 hodin před sjednaným termínem.

V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby.

Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, může mu být ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Klient uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby a to osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat na žádnou službu v případě neuhrazení storno poplatku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na službu, například z důvodu nemoci. Pokud by tato situace nastala, budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz lze zakoupit na pobočce poskytovatele nebo elektronicky přes emailovou adresu. V případě elektronické podoby poukazu se částka hradí převodem na účet poskytovatele.

Dárkový poukaz je platný a lze ho čerpat pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Poukaz po datu platnosti nemusí být akceptován pro platbu a klient je tak povinen zaplatit za službu částku dle platného ceníku.

V případě nevyčerpání celé částky poukazu je možné zbylou částku vyčerpat při další návštěvě i po uplynutí doby splatnosti.

V případě, že výsledná částka přesahuje hodnotu poukazu, lze rozdíl doplatit na místě v hotovosti nebo kartou.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

III. Informace o službách a cenách

Informace o službách jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele i s platným ceníkem.

Ceny za kosmetické produkty jsou k nahlédnutí v provozovně služeb poskytovatele, kde je lze zakoupit.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb, zejména v závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách poskytovatele.

Po službě nemůže klient odstoupit od kupní smlouvy a závazku k úhradě, který je daný ze smluvního vztahu na základě čerpání služby.

Klient je povinen uhradit částku za služby na místě a to v hotovosti nebo kartou. .

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klienta v těchto případech:

 • klient trpí kontraindikacemi,
 • klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,
 • klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

Poskytovatel má povinnosti:

 • poskytnout klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek,
 • na žádost klienta mu potvrdit jím řádně objednané služby,
 • poskytnout služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,
 • informovat dopředu klienta o službě – charakteru, působení, riziku, kontraindikacích, ceně před uzavřením kupní smlouvy.

Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 • být dostatečně a úplně informován poskytovatelem o službách, zejména o jejich rozsahu, kontraindikacích, termínu poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny a na řádném poskytnutí služeb,
 • reklamovat službu nebo její část.

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

Reklamace se podává prostřednictvím e-mailové adresy provozovatele ve lhůtě do 3 dnů od provedené služby.

Klient je povinen:

 • pravdivě, úplně, přesně a správně informovat před i v průběhu poskytování služeb o sobě a svém aktuálním zdravotním stavu, včetně informací o infekčních nemocech a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování služeb,
 • poskytnout součinnost při poskytování služeb,
 • zaplatit poskytovateli cenu za provedené služby.

V. Zánik smluvního vztahu

Kupní Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu poskytování služby.

V případě ukončení součinnosti při poskytování služeb bez závažných důvodů je klient povinen uhradit plnou cenu za objednané služby.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2023 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.